นโยบายของบริษัทฯ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดนโยบายของบริษัทฯที่เกี่ยวกับข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนตัว ("ข้อมูลส่วนตัว") ที่รวบรวมจากผู้ใช้บริการและ/หรือผู้เข้าชม (รวมทั้งผ่านตัวแทนผู้ใช้บริการและผู้เข้าชม)

การให้ความยินยอม

การใช้บริการต่างๆของบริษัทฯ หรือ การอนุญาตให้บุคคลอื่นๆเป็นผู้ใช้บริการแทน ท่านยินยอมให้บริษัทฯรวบรวมข้อมูล รวมถึงใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดๆที่บริษัทฯได้รับเนื่องมาจากการใช้งานของท่านโดย เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังนี้

1. ข้อมูลที่รวบรวม

เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯอาจทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆจากท่าน ตามรายละเอียดดังนี้

1.1 ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านสมัครใจให้ข้อมูล เช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบในฐานะ สมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจะเก็บไว้ประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆที่ระบุถึงตัวบุคคล

หากท่านลงทะเบียนโดยเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ของท่าน บริษัทฯจะเก็บข้อมูลสาธารณะจากบัญชี Facebook ของ ท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนตัวผ่านการเชื่อมต่อที่ปรากฏในการให้บริการของบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลโดยสมัครใจเพื่อ ลงทะเบียนสำหรับบริการของบริษัทฯ บริษัทฯจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้น และสามารถเก็บข้อมูลนั้นไว้ได้ตามนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกส่งไปให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯโดยเป็นไปตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มา

1.2 ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัว

ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน : เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน ซึ่งข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัว ดังกล่าวที่บริษัทฯจะเก็บรวบรวมประกอบไปด้วย IP address ชนิดของอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ คุณสมบัติอื่นๆของอุปกรณ์ และซอฟแวร์ของท่าน ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ที่อยู่โดยคร่าวๆของท่าน บันทึกการใช้บริการของท่าน ระยะเวลาที่ใช้บริการ และข้อมูลส่วนตัวโดยรวมๆ ซึ่งไม่อาจระบุตัวตนของท่านได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้ได้มาในลักษณะจาก การใช้เทคโนโลยี และเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทฯอาจมีการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว จากบุคคลอื่นด้วย (โดยประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว) และข้อมูลที่บริษัทฯได้รับจากบุคคลอื่นอาจถูก นำมารวบรวมไว้ด้วยกันกับข้อมูลที่บริษัทฯเก็บเอง

ข้อมูลส่วนตัวโดยรวม : เนื่องจากการที่บริษัทฯพยายามทำความเข้าใจเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทฯทำ การสำรวจอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับตัวผู้ใช้ในด้านของลักษณะความสนใจ และพฤติกรรมการใช้บริการโดยอิงจากข้อมูล ส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆที่บริษัทฯได้รับมา การสำรวจนี้จะถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดยรวมและข้อมูลโดยรวมนี้จะมิได้ ระบุตัวตนของท่านและถือเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


2. การนำข้อมูลที่บริษัทฯได้มาไปใช้

2.1 ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมได้ โดยเป็นไปตามแนวทางนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(i) เหตุผลเฉพาะเจาะจง: เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเหตุผลบางประการ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลนั้นไปตามเหตุผลที่ระบุ ไว้ เช่น หากท่านติดต่อบริษัทฯทางอีเมล์ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้มาในการตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาให้ ท่าน และจะตอบอีเมล์โดยส่งกลับมายังอีเมล์ที่ท่านใช้ส่งหาบริษัทฯ

(ii) การเข้าถึงและใช้งาน: หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบหรือใช้งานบริการต่างๆ บริษัทฯจะ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ระบบและใช้บริการต่างๆ รวมถึงดูแลการใช้งานและการให้บริการแก่ท่าน

(iii) เหตุผลทางธุรกิจ: บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจโดยไม่จำกัดเพื่อให้บริษัทฯสามารถ ปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียดการให้บริการเพื่อให้เข้าใจผู้ใช้มากขึ้น ปรับปรุงการให้บริการ ระงับ ระบุการกระทำผิด บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการ จัดการบัญชีผู้ใช้ และเตรียมการดูแล รวมถึงเพื่อจัดการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการและ การจัดการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ

(iv) การตลาด: บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการติดต่อในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและ โฆษณา ประกอบไปด้วยการดำเนินการต่างๆเหล่านี้อย่างไม่จำกัด สำหรับแจ้งให้ทราบถึงบริการหรือข้อมูลที่ท่านอาจ สนใจ เพื่อพัฒนาและผลิตสื่อโฆษณา สื่อการตลาด และจัดเตรียมสื่อต่างๆส่งให้ท่าน แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่บริษัทฯ คิดว่าเกี่ยวกับท่าน ทั้งในขณะใช้บริการและไม่ใช้บริการ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการควรทราบว่าบริษัทฯอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับมา หรือที่ได้รวบรวมมาเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ (รวมทั้งที่ได้รับมาจากการลงทะเบียน) โดยเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้นโยบาย ความเป็นส่วนตัว รวมถึงการนำไปใช้เพื่อการต่างๆดังนี้ได้กล่าวมาแล้ว

หากบริษัทฯมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปในทางที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบก่อนนำไปใช้หรือขณะที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือมิเช่นนั้นบริษัทฯจะขออนุญาตจากท่าน หลังจากเก็บข้อมูลแล้วก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้

2.2 ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล

เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลนี้มิได้ระบุตัวตนของท่าน บริษัทฯจึงสามารถนำมาใช้ทุกวัตถุประสงค์ ตราบที่ไม่ขัดกับกฎหมาย


3. การเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทฯรวบรวม:

3.1. ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯมิได้ทำธุรกิจขายข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯถือว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษา ความสัมพันธ์กับท่าน ดังนั้นบริษัทฯไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้บุคคลอื่น รวมถึงผู้ที่จัดทำโฆษณาให้บุคคลอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่บริษัทฯจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่นโดยมิได้บอกกล่าว ดังนี้

(i) การโอนถ่ายธุรกิจ: ขณะที่บริษัทฯพัฒนาธุรกิจบริษัทฯอาจขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินในกรณีทางธุรกิจ รวบรวม ธุรกิจปรับองค์กรใหม่ เลิกบริษัทหรืออื่นๆในทำนองนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนถ่าย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ท่านรับรู้และยินยอมให้ผู้รับช่วงหรือผู้ที่ได้ซื้อกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ มีสิทธิหรือครอบครองข้อมูล ส่วนตัวของท่านและข้อมูลอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

(ii) บริษัทสาขา บริษัทในเครือ หรือกิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน: บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับสาขา บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วนของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สาขา บริษัทในเครือของ บริษัทฯ และหุ้นส่วนของบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

(iii) ตัวแทนที่ปรึกษาและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง: เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ บางครั้งบริษัทฯต้องใช้บริษัทอื่นในการ ดำเนินงานบางอย่างแทนบริษัทฯ เช่น ข้อมูลที่อยู่ส่งจดหมาย ซื้อขายสินค้า ป้องกันการหลอกลวงรักษาฐานข้อมูล และ จัดการเรื่องชำระเงิน เมื่อบริษัทฯใช้บริษัทอื่นทำหน้าที่แทน บริษัทฯอาจให้ข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้บุคคล เหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ได้ตามสมควร

(iv) Facebook หรือการเชื่อมต่ออื่นๆกับบุคคลอื่น: ท่านสามารถเชื่อมต่อบัญชีบริษัทฯของท่านกับบัญชีของท่านในบริการ อื่นๆ เช่น Facebook โดยที่บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูล เปิดเผย โอนถ่าย และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านที่มีกับผู้ให้ บริการอื่นๆ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น หากท่านเชื่อมต่อกับ Facebook บริษัทฯจะเก็บข้อมูล Facebook ID ชื่อตัว ชื่อสกุล อีเมล์ สถานที่ตั้ง รายชื่อเพื่อน และรูปโปรไฟล์ และจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Facebook ของท่านเพื่อจะช่วยในการทำงานของระบบให้บริการของบริษัทฯ เช่น แนะนำเพื่อนใน Facebook ของท่านทราบ

(v) ความจำเป็นทางกฎหมาย: บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากได้รับ คำสั่งทางกฎหมาย (รวมถึงการ ปฏิบัติตามหมายศาล หรือ คำขอจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่จำกัด) หรือ กระทำไปโดยเชื่อว่าจำเป็นต้อง (1) ทำตามข้อบังคับกฎหมาย (2) ปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินทั้งของบริษัทฯ และบุคคลอื่น (3) ป้องกัน ตรวจสอบ หรือหาตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ (4) ดำเนินการอย่าง ทันทีทันใดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณะชนหรือของผู้ใช้ที่ใช้บริการของบริษัทฯ (5) ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

3.2 ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัว

เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลไม่อาจระบุตัวตนของท่านได้ บริษัทฯจึงสามารถเปิดเผย โอนถ่ายหรือแชร์ ข้อมูลที่ไม่ใช่ ส่วนบุคคลได้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่ไม่ขัดกับกฎหมาย


4. จำกัดการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจเลือกที่จะใช้บริการโดยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือจำกัดการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านเลือกที่จะไม่ให้หรือ จำกัดการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านอาจถูกจำกัดการบริการบางอย่างในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น หากต้องการสร้าง บัญชี ชื่อ อีเมล์แอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เป็นข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องให้กับทางเว็บไซต์


5. ข้อจำกัดความคุ้มครอง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯรวบรวมโดยวิธีอื่นนอกจากการรวบรวมบริการผ่าน เว็บไซต์ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่บริษัทฯไม่ได้ร้องขอแต่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ผู้ใช้บริการ รายอื่น หรือ ผู้เยี่ยมชมโดยผ่านเว็บไซต์บริการหรือผ่านช่องทางอื่นๆ ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ลงไว้ใน ส่วนที่เป็นบริการสาธารณะของเว็บไซต์ เช่น กระดานข่าว ความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ จดหมายเรียกร้องหรือจดหมายแสดงความต้องการ และข้อมูลอื่นๆที่ให้ไว้เอง (โดยรวมเรียกว่า “ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอ”) ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอนี้ถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและบริษัทฯสามารถทำสำเนา นำไปใช้ เปิดเผย เผยแพร่ และทำ ประโยชน์จากข้อมูลที่ไม่ได้ขอเหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อกำหนด


6. การเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะการให้บริการในเว็บไซต์ บริการอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ อยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทฯ (“เว็บไซต์ของบุคคลอื่น”) นโยบายและกระบวนการต่างๆที่อธิบายไว้ในที่นี้ไม่อาจ นำไปใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลอื่นได้ ลิงค์จากเว็บไซต์บริการของบริษัทฯมิได้ระบุว่าบริษัทฯรับรองหรือได้ตรวจสอบเว็บไซต์ ของบุคคลอื่น ขอแนะนำให้ท่านติดต่อเว็บไซต์ต่างๆโดยตรงเพื่อศึกษาข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์


7. การเก็บรักษาและความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเอง หรืออาจเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งดูแลบริหารโดยบริษัทในเครือ ตัวแทน หุ้นส่วนบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการ บริษัทฯดำเนินการตามขั้นตอนที่เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากเว็บไซต์บริการ มิให้หาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต ถูกเปิดเผยโดยความประมาท ถูกเปลี่ยนแปลง และถูก ทำลาย อย่างไรก็ตาม ท่านควรระลึกไว้เสมอว่าไม่มีการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือทางอีเมล์ใดๆที่ได้รับการปกป้อง อย่างสมบูรณ์หรือไม่ผิดพลาด กล่าวคือ อีเมล์ที่ส่งถึงหรือส่งจากเว็บไซต์บริการของบริษัทฯ ไม่อาจรับประกันความ ปลอดภัยได้ ดังนั้น ท่านควรพิจารณาให้รอบคอบว่าข้อมูลใดควรส่งให้บริษัทฯผ่านทางอีเมล์


8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การให้บริการและธุรกิจของบริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้นบริษัทฯอาจทำการปรับปรุงนโยบายความ เป็นส่วนตัวนี้ตามความเหมาะสม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใดๆ และใน การลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแล้วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดอ่านนโยบายนี้เป็นระยะโดยเฉพาะ อย่างยิ่งก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตาม การใช้บริการอย่างต่อเนื่องของท่านหลังจากที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วให้ถือว่าท่านยินยอมตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแล้ว


9. การเข้าถึงข้อมูล

ผู้ใช้สามารถติดต่อบริษัทฯโดยตรงเพื่อขอปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลได้ บริษัทฯจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อตอบ ความต้องการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯอาจปฏิเสธข้อเรียกร้องที่พิจารณาแล้วว่าไม่ เหมาะสม (เช่น เรียกร้องการเข้าถึงระบบข้อมูลอย่างไม่สมสัดส่วนหรือเรียกร้องเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงระบบข้อมูลของ บริษัทฯ) ไม่สามารถนำมาใช้งานจริงได้ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง (เช่น เรียกร้องซ้ำซ้อน เรียกร้องโดยแฝงเจตนาที่ไม่ดี เรียกร้องในเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงข้อมูลบุคคลอื่น)


10. การเก็บรักษาและการลบทิ้ง

บริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบที่ท่านยังใช้บริการของบริษัทฯอยู่ ท่านอาจปิดบัญชีได้โดยติดต่อ บริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ต่ออีกระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายอนุญาต ถึงแม้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว ข้อมูลอาจหลงเหลืออยู่ในส่วนของข้อมูลสำรองหรือสื่อที่เก็บไว้แบบถาวรและอาจอยู่ใน ระบบข้อมูลอื่น


หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อบริษัทฯ
อีเมล์: procurement@ookbee.com
โทร: (66) 2 187-2666 ext. 1300-1302 (เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 9:30-18:00น.)