เงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้เว็บไซต์ writer.ookbee.com (“เว็บไซต์”) หรือบริการ (ร่วมกับเว็บไซต์เรียกว่า “บริการ”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท อุ๊คบี จำกัด (“บริษัทฯ”) (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” “อุ๊คบี” หรือ “เรา”) หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (“เงื่อนไข”) และท่านยังยอมรับนโยบายความ เป็นส่วนตัวของเราและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ, ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย, และการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงความชัดเจนและให้สอดคล้องกัน ขอให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการ

บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ, ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย, และ การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงความชัดเจนและให้สอดคล้องกัน ขอให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการ


คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

A la Carte หมายถึง การสมัครสมาชิกหรือบริการ ซื้อ และชำระเงินสำหรับอ่านหรือฟังสิ่งตีพิมพ์เป็นรายเล่มหรือเรื่อง รวมถึงสามารถดาวน์โหลดหรือบันทึกสำหรับการใช้แบบออฟไลน์ (Offline)

Buffet หมายถึง การสมัครสมาชิกหรือบริการรูปแบบเหมาจ่าย ซื้อ และชำระเงินสำหรับอ่านหรือฟังสิ่งตีพิมพ์ในลักษณะเช่าอ่านหรือฟังเป็นรายเดือนหรือรายปี รวมถึงสามารถดาวน์โหลดหรือบันทึกสำหรับการใช้แบบออฟไลน์ (Offline) ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือตราบเท่าอายุสมาชิกภาพ

ช่องทางของอุ๊คบี หมายถึง การจัดจำหน่ายหรือให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือช่องทางต่างๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลของอุ๊คบี

บริษัทผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดูแลระบบปฏิบัติการ อาทิ Apple, Google, Microsoft ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อการใช้งานบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของบริษัทรายนั้นๆ อาทิ Apple App Store, Google Android Market , Windows Store

ระบบปฏิบัติการ หมายถึง ระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต อาทิ iOS, Android, Windows

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือ เอกสาร ผลงาน ข้อมูล หรือสิ่งตีพิมพ์ประเภทใดๆที่จัดทำ จัดพิมพ์ หรือ ดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลออกมาได้ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ตหรือช่องทางการเผยแพร่สื่อสารอื่นๆ

สิ่งตีพิมพ์ หมายถึง หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียงประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทฯ

แอปพลิเคชัน หมายถึง โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งสามารถเข้าถึงหรือใช้โปรแกรมดังกล่าวได้

2. เงื่อนไขทั่วไป

เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์ หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการของบริษัทฯ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่าง ละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการของบริษัทฯ ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึง ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ ท่านจะไม่สามารถ ใช้บริการของเราได้ นอกจากนี้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้ควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ช่องทางของอุ๊คบี” “บริการ” หรือ “เว็บไซต์”) หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือ การรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

3.การสร้างบัญชีของผู้ใช้บริการ

การใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริง ผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและ พบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุก กิจกรรมในบัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านควรรายงานให้บริษัทฯทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตาม สมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากการบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นใช้สิทธิกระทำการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

4.คำรับรองและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

4.1 ท่านรับรองว่า เป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิหรือได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในผลงานที่มีการอัพโหลดผ่านเว็บไซต์และผลงานดังกล่าวไม่ได้ ตกเป็นสมบัติสาธารณะ ทั้งนี้ ผลงานของท่านหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานจัดทำขึ้นโดยสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย มิได้เป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4.2 กรณีที่มีการนำเสนอผลงาน ที่มีเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความใดๆอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ หยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ ลามก อนาจาร รุนแรง ใส่ความบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสีย ชื่อเสียง ข้อความอันก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย วิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนา ใดๆ ทุกศาสนา ข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งผิด กฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม โดยเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว
4.3 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบและมีหน้าที่กำหนดราคา รูปแบบ อัพโหลดต้นฉบับหรือภาพประกอบ ออกแบบปกหนังสือหรือนิตยสาร พร้อมทั้งข้อมูล ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลงาน โดยมีรายละเอียด เช่น ชื่อหนังสือหรือนิตยสาร และชื่อผู้แต่ง (ถ้ามี) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถ้ามี), ราคาหน้าปก และราคาขาย (บาท และ/หรือ USD), จำนวนหน้า, หมวดหมู่หลักและรอง, รายละเอียดหรือเนื้อหาแบบย่อ
4.4 ในกรณีมีการดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิผลงานของท่าน ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวใน เรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่างๆของอุ๊คบีด้วย

5.คำรับรองและหน้าที่ของอุ๊คบี

5.1 อุ๊คบีมีหน้าที่นำผลงานที่อัพโหลดผ่านเว็บไซต์มาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบเฉพาะเพื่อการจัดจำหน่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนแหล่งรวม แอปพลิเคชัน อาทิ Apple App Store, Google Android Market, Microsoft Windows (“แหล่งรวมแอปพลิเคชัน”) และอุ๊คบีเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดังกล่าวเอง โดยงานอันมีลิขสิทธิ์รูปแบบเฉพาะดังกล่าวถือเป็นลิขสิทธิ์ของอุ๊คบีและสามารถจัดจำหน่ายผ่านช่องทางของอุ๊คบี
5.2 อุ๊คบีมีหน้าที่และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่จำเป็นเพื่อใช้เก็บข้อมูลผลงาน
5.3 อุ๊คบีขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน รวมถึงลูกค้าหรือคู่สัญญาของ ท่าน อันเนื่องมาจากการปฏิเสธใน การจำหน่าย งานอันมีลิขสิทธิ์ ผ่านระบบของบริษัทผู้ให้บริการ อาทิ Apple, Google, Microsoft (“บริษัทผู้ให้บริการ”)
5.4 อุ๊คบี ขอสงวนสิทธิรับผิดชอบสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามอันอาจเกิดจากการกระทำใดๆ ของท่าน อันเนื่องจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติหรือละเมิดเงื่อนไขของเว็บไซต์โดยอุ๊คบีทราบหรือได้รับทราบจากบุคคลอื่น อุ๊คบีจะดำเนินการอย่าง หนึ่งอย่างใดอันเป็นการเอาออกหรือลบเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความที่อาจทำให้เกิดปัญหา ทั้งนี้ อุ๊คบีขอสงวนสิทธิที่ดำเนินการดังกล่าว รวมถึงหยุด ระงับ หรือไม่ให้บริการแก่ท่านต่อไป ยกเลิกมิให้เข้าสู่หรือใช้บริการ ยกเลิกบัญชีของ ท่าน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
5.5 อุ๊คบี รับรองว่ามีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันการ เสียหายของงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ พร้อมทั้งใช้ความรู้ความสามารถและการควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิภาพในการ ดำเนินการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว ทั้งนี้ อุ๊คบีขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆอันเกิดจากบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมการดำเนินการของอุ๊คบี ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงาน ของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

6.คำรับรองและการอนุญาต

6.1 ท่านอนุญาตให้อุ๊คบีนำผลงานของท่านที่อัพโหลดผ่านทางเว็บไซต์และผ่านการอนุมัติจากระบบ โดยนำผลงานดังกล่าวไปจำหน่ายผ่าน แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดที่ควบคุมดูแล โดยอุ๊คบี อาทิ Ookbee Application, Ookbee Buffet Application, Ookbee website (“ช่องทางของอุ๊คบี”) ซึ่งแบ่งประเภทของผลงานออกเป็น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) หรือ หนังสือเสียง (Audiobook) และมีการจำหน่ายใน รูปแบบของ A la Carte หรือ Buffet (แล้วแต่กรณีที่ท่านเลือก) พร้อมแบ่งสัดส่วนรายได้ให้ท่านตามประเภทและรูปแบบของผลงาน
6.2 กรณีที่ท่านเลือกการจำหน่ายผลงานรูปแบบ Buffet ผ่านช่องทางของอุ๊คบี ท่านตกลงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับบริการ Buffet รวมถึงเมื่อมีผู้ใช้บริการสมัครและชำระค่าใช้บริการ Buffet แล้ว ผู้ใช้บริการรายนั้นๆสามารถเข้าถึงผลงานของ เจ้าของผลงานรายอื่นๆได้

7.ระยะเวลาของสัญญา

อุ๊คบีสามารถจำหน่ายผลงานของท่านได้ตลอดอายุของการอัพโหลดผลงานผ่านเว็บไซต์ และการคำนวณส่วนแบ่งรายได้จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่ม จำหน่ายผลงานชิ้นแรกบนช่องทางของอุ๊คบี เว้นแต่ กรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกการจำหน่ายผ่านช่องทางของอุ๊คบี ท่านสามารถทำการแจ้งเป็นลาย ลักษณ์อักษรยกเลิกการจำหน่ายผลงานดังกล่าวให้อุ๊คบีทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนวันที่ยกเลิกการจำหน่ายผลงาน

8.การสิ้นสุดของการใช้บริการ

8.1 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำหนังสือยกเลิกการจำหน่ายผลงาน
8.2 คู่สัญญารายใดรายหนึ่งกระทำการผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญของเงื่อนไขนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าว ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวให้แก้ไขการผิดสัญญาจากคู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญา
8.3 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในขั้นตอนการเลิกกิจการ หรือฟื้นฟูกิจการ หรือหยุดดำเนินการกิจการของตน

9.การบอกกล่าว

การบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่นใดถึงท่าน บริษัทฯ สามารถส่งคำบอกกล่าวหรือสื่อสารกับท่านตามข้อมูลที่ระบุในการลงทะเบียนหรือบัญชีสมาชิกที่ ท่านสมัครผ่านเว็บไซต์ นอกจากนี้ท่านยอมรับว่าการบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสารด้วยบรรดาหนังสือ จดหมายหรือเอกสารใดๆ รวมถึงข้อมูลหรือ ข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้และการใช้บริการ

10.การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์

การบริการภายใต้เงื่อนไขนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆทางอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทฯ ไม่มี อำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลนั้นๆ ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแหล่งข้อมูล ดังกล่าว รวมถึงไม่รับรองหรือรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่นๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลนั้นๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของบริษัทฯอาจมีลิงค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลของบุคคลอื่น บริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันกับข้อมูลและการสื่อสารกับเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งนี้ การมีลิงค์ดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นทำขึ้นเพื่ออำนวย ความสะดวกให้ท่านเท่านั้น ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะทำความเข้าใจเงื่อนไขและกฎระเบียบของเว็บไซต์บุคคลอื่นที่ท่านใช้บริการ

11.สิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิก ระงับ หรือลบบัญชีของท่าน (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านได้ละเมิดหรือการกระทำ หรือไม่กระทำการตามเงื่อนไขที่กำหนดนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯอาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบและถือ ว่าการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น ท่านต้องตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งในบางกรณีหากท่านไม่ ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

12.ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมของบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงานภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือท่าน ให้แก่บริษัทฯที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญ กับท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใดๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ ที่ท่านอาจจะใช้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการควบคุมและรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน

13.บททั่วไป

13.1 ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้น ๆ แยกออกจาก ส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้น ๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของ ส่วนที่เหลือของเงื่อนไขฉบับนี้
13.2 การโอนสิทธิในภายใต้เงื่อนไขฉบับนี้จะกระทำมิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

14.กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

14.1 เงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย
14.2 ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้นำเสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจ

เข้าสู่ระบบ

Version:1.10.2.0