เงื่อนไขการใช้บริการ

การเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ writer.ookbee.com (“เว็บไซต์”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท อุ๊คบี จำกัด(“บริษัทฯ”) (รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” “อุ๊คบี” หรือ “เรา”) หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (“เงื่อนไข”) และท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์ เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์

บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงความชัดเจนและให้สอดคล้องกัน ขอให้ท่านตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่เข้าถึงหรือใช้บริการ


1. คำนิยาม

1.1 A la Carte หมายถึง การสมัครสมาชิกหรือบริการ ซื้อ และชำระเงินสำหรับอ่านหรือฟังสิ่งตีพิมพ์เป็นรายเล่มหรือรายเรื่อง รวมถึงสามารถดาวน์โหลดหรือบันทึกสำหรับการใช้แบบออฟไลน์ (Offline)
1.2 Buffet หมายถึง การสมัครสมาชิกหรือบริการรูปแบบเหมาจ่าย ซื้อ และชำระเงินสำหรับอ่านหรือฟังสิ่งตีพิมพ์ในลักษณะเช่าอ่านหรือฟังเป็นรายเดือนหรือรายปี รวมถึงสามารถดาวน์โหลดหรือบันทึกสำหรับการใช้แบบออฟไลน์ (Offline) ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือตราบเท่าอายุสมาชิกภาพ
1.3 ช่องทางของอุ๊คบี หมายถึง การจัดจำหน่ายหรือให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือช่องทางต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลของอุ๊คบี อาทิ Ookbee Application, Ookbee Buffet Application, Ookbee website เป็นต้น
1.4 บริษัทผู้ให้บริการ หมายถึง บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดูแลระบบปฏิบัติการ อาทิ Apple, Google, Microsoft ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อการใช้งานบนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของบริษัทรายนั้น ๆ อาทิ Apple App Store, Google Android Market, Windows Store
1.5 ผลงาน หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงภาษาที่ใช้ ชื่อเรื่อง เนื้อหา ดีไซน์ กราฟิก รูปภาพ เพลง หรือคลิปวิดีโอ
1.6 ระบบปฏิบัติการ หมายถึง ระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต อาทิ iOS, Android, Windows เป็นต้น
1.7 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือ เอกสาร ผลงาน ข้อมูล หรือสิ่งตีพิมพ์ประเภทใด ๆ ที่จัดทำ จัดพิมพ์ หรือดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลออกมาได้ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ตหรือช่องทางการเผยแพร่สื่อสารอื่น ๆ
1.8 สิ่งตีพิมพ์ หมายถึง หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียงประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏบนช่องทางของอุ๊คบี
1.9 แอปพลิเคชัน หมายถึง โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Tablet) แล็ปท็อป (Laptop) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคตซึ่งสามารถเข้าถึงหรือใช้โปรแกรมดังกล่าวได้

2. เงื่อนไขทั่วไป

เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์ หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการของบริษัทฯ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) หากท่านไม่ตกลงหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้ นอกจากนี้การใช้บริการผ่านช่องทางของอุ๊คบี หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนช่องทางของอุ๊คบี เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

3.การสร้างบัญชีของผู้ใช้บริการ

การใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริง ผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกกิจกรรมในบัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเนื่องมาจากการบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

4.ประเภทของผลงาน

4.1 ประเภทผลงาน
ผลงานที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์ต้องเป็นผลงานที่ท่านเขียนหรือสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองและมีสิทธิในการเผยแพร่ และ/หรือ จัดจำหน่ายตามกฎหมายโดยสมบูรณ์เท่านั้น โดยท่านสามารถอัปโหลดผลงานตามหมวดหมู่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน อาทิ สำนักพิมพ์ ผู้ชาย ศิลปะและการถ่ายภาพ ยานยนต์ ธุรกิจและการลงทุน ครอบครัวและเด็ก การ์ตูน การศึกษา บันเทิง แฟชั่น สุขภาพ บ้าน ไลฟ์สไตล์ อาหารและเครื่องดื่ม กีฬา เทคโนโลยี ท่องเที่ยว ผู้หญิง ข่าว สัตว์เลี้ยง พัฒนาตนเอง วัยรุ่น แต่งงาน เศรษฐศาสตร์ GO! JAPAN เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ลบ ระงับ หรือ ยกเลิก ผลงานหรือบัญชีผู้ใช้ของท่าน หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไข และ/หรือ กฎหมายอย่างชัดแจ้ง ดุลพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
4.2 เนื้อหา หรือผลงาน
ท่านตกลงและยอมรับว่าผลงานที่อัปโหลดหรือกระทำการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ ท่านเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิหรือ
ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหา หรือผลงาน หรือมีสิทธิในการใช้หรือเผยแพร่ซึ่งเนื้อหา หรือผลงานทั้งหมดที่ท่านจัดทำขึ้น
ท่านมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ)
ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยชอบธรรมของ
ผลงานหรือท่านมีสิทธิตามกฎหมายโดยประการอื่นในการอัปโหลด ใช้ หรือเผยแพร่เนื้อหา หรือผลงานตามข้อกำหนดและ
เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
4.3 ภาพประกอบ
ท่านจะต้องเป็นเจ้าของไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับรูปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย การ์ตูนที่ใช้ประกอบนิยายหรือผลงาน (“ภาพประกอบ”) ท่านนำภาพของบุคคลอื่นมาใช้ประกอบก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพประกอบ และ/หรือ ได้รับอนุญาตให้ใช้ภาพประกอบนั้น ๆ ได้ตามกฎหมาย และการนำมาใช้จะต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากผลงานตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรด้วย ทั้งนี้ ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่าง ๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิจากการที่ท่านนำผลงานของบุคคลอื่นมาใช้
4.4 องค์ประกอบ
ท่านจะต้องเป็นเจ้าของเพลง ดนตรี วิีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือคลิปภาพและเสียง (“องค์ประกอบ”) ที่
อัปโหลดผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการตัดต่อเพลง ภาพ หรือเสียงเพื่อใช้ประกอบผลงาน ทั้งนี้ องค์ประกอบดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนจะต้องไม่เป็นการทำซ้ำ เผยแพร่ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น

5.คำรับรองและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

5.1 ท่านรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น กฎหมาย หรือสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลอื่น ๆ
5.2 ท่านรับรองว่าจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิต่าง ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคล
5.3 ท่านรับรองว่าจะไม่กระทำการใด ๆ เพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
5.4 ท่านรับรองว่าจะไม่กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย
5.5 ท่านรับรองว่าจะไม่ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ ถอด แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
5.6 ท่านรับรองว่าตนมีสิทธิสมบูรณ์ตามกฎหมายในการอนุญาตให้บริษัทฯ เผยแพร่ และ/หรือ จัดจำหน่ายผลงานผ่านช่องทางของอุ๊คบี
5.7 กรณีที่มีการนำเสนอผลงานที่มีเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความใด ๆ อันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ หยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ ลามก อนาจาร รุนแรง ใส่ความบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง ข้อความอันก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย วิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใด ๆ ทุกศาสนา ข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใด ๆ หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม โดยเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว
5.8 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบและมีหน้าที่กำหนดราคา รูปแบบ อัปโหลดต้นฉบับ ภาพประกอบ ออกแบบปกหนังสือหรือนิตยสาร พร้อมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงาน โดยมีรายละเอียด เช่น ชื่อหนังสือหรือนิตยสาร และชื่อผู้แต่ง (ถ้ามี) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถ้ามี), ราคาหน้าปก และราคาขาย (บาท และ/หรือ USD), จำนวนหน้า, หมวดหมู่หลักและรอง และรายละเอียดหรือเนื้อหาแบบย่อ เป็นต้น
5.9 ในกรณีมีการดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิผลงานของท่าน ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่าง ๆ ของอุ๊คบีด้วย

6.ข้อจำกัดความรับผิดชอบของอุ๊คบี

6.1 อุ๊คบีมีหน้าที่นำผลงานที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์มาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบเฉพาะเพื่อการจัดจำหน่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนแหล่งรวมแอปพลิเคชัน อาทิ Apple App Store, Google Android Market, Microsoft Windows (“แหล่งรวมแอปพลิเคชัน”) และอุ๊คบีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดทำดังกล่าวเอง โดยผลงานรูปแบบเฉพาะดังกล่าวถือเป็นลิขสิทธิ์ของอุ๊คบีและสามารถจัดจำหน่ายผ่านช่องทางของอุ๊คบี
6.2 อุ๊คบีมีหน้าที่และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่จำเป็นเพื่อใช้เก็บข้อมูลผลงาน
6.3 อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน รวมถึงลูกค้าหรือคู่สัญญาของ ท่าน อันเนื่องมาจากการปฏิเสธในการจำหน่ายผลงานอันมีลิขสิทธิ์ผ่านระบบของบริษัทผู้ให้บริการ
6.4 อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามอันอาจเกิดจากการกระทำใด ๆ ของท่าน อันเนื่องจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติหรือละเมิดเงื่อนไขของเว็บไซต์โดยอุ๊คบีทราบหรือได้รับทราบจากบุคคลอื่น อุ๊คบีจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการเอาออกหรือลบเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความที่อาจทำให้เกิดปัญหา ทั้งนี้ อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ที่ดำเนินการดังกล่าว รวมถึงหยุด ระงับ หรือไม่ให้บริการแก่ท่านต่อไป ยกเลิกมิให้เข้าสู่หรือใช้บริการ ยกเลิกบัญชีของท่าน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
6.5 อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลงานหรือเนื้อหาใดที่ท่านอัปโหลดผ่านเว็บไซต์และปรากฏว่าละเมิดสิทธิหรือสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น ทั้งนี้ อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน ระงับ หรือยกเลิกผลงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรณีที่ท่านกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางของอุ๊คบี รวมถึงกรณีที่อุ๊คบีได้รับการแจ้งว่าผลงานดังกล่าวมีเนื้อหาหรือองค์ประกอบของผลงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
6.6 อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการจัดหา ดูแล การเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถอัปโหลดผลงานหรือเนื้อหา ท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการอัปโหลดผลงานหรือเนื้อหานั้น ๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากอุ๊คบี
6.7 อุ๊คบีรับรองว่ามีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันการเสียหายของผลงานอันมีลิขสิทธิ์และสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ พร้อมทั้งใช้ความรู้ความสามารถและการควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว ทั้งนี้ อุ๊คบีขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ อันเกิดจากบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของอุ๊คบีในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

7.คำรับรองและการอนุญาต

7.1 ท่านอนุญาตให้อุ๊คบีนำผลงานของท่านที่อัปโหลดผ่านทางเว็บไซต์และผ่านการอนุมัติจากระบบไปจำหน่ายผ่านช่องทางของอุ๊คบี ซึ่งแบ่งประเภทของผลงานออกเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) หนังสือเสียง (Audiobook) และมีการจำหน่ายในรูปแบบของ A la Carte หรือ Buffet (แล้วแต่กรณีที่ท่านเลือก) พร้อมแบ่งสัดส่วนรายได้ให้ท่านตามประเภทและรูปแบบของผลงาน
7.2 กรณีที่ท่านเลือกการจำหน่ายผลงานรูปแบบ Buffet ผ่านช่องทางของอุ๊คบี ท่านตกลงและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับบริการ Buffet รวมถึงเมื่อมีผู้ใช้บริการสมัครและชำระค่าใช้บริการ Buffet แล้ว ผู้ใช้บริการรายนั้น ๆ สามารถเข้าถึงผลงานของเจ้าของผลงานรายอื่น ๆ ได้

8.ระยะเวลาของสัญญา

อุ๊คบีสามารถจำหน่ายผลงานของท่านได้ตลอดอายุของการอัปโหลดผลงานผ่านเว็บไซต์ และการคำนวณส่วนแบ่งรายได้จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มจำหน่ายผลงานชิ้นแรกบนช่องทางของอุ๊คบี เว้นแต่ กรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกการจำหน่ายผ่านช่องทางของอุ๊คบี ท่านสามารถทำการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรยกเลิกการจำหน่ายผลงานดังกล่าวให้อุ๊คบีทราบล่วงหน้า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนวันที่ยกเลิกการจำหน่ายผลงาน

9.การสิ้นสุดของการใช้บริการ

9.1 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำหนังสือยกเลิกการจำหน่ายผลงาน
9.2 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำการผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญของเงื่อนไขนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าว ภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวให้แก้ไขการผิดสัญญาจากคู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญา
9.3 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในขั้นตอนการเลิกกิจการ หรือฟื้นฟูกิจการ หรือหยุดดำเนินการกิจการของตน

10.การบอกกล่าว

การบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่นใดถึงท่าน บริษัทฯ สามารถส่งคำบอกกล่าวหรือสื่อสารกับท่านตามข้อมูลที่ระบุในการลงทะเบียนหรือบัญชีสมาชิกที่ท่านสมัครผ่านเว็บไซต์ นอกจากนี้ ท่านยอมรับว่าการบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสารด้วยบรรดาหนังสือ จดหมายหรือเอกสารใด ๆ รวมถึงข้อมูลหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้และการใช้บริการ

11.การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์

การบริการภายใต้เงื่อนไขนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทางอินเตอร์เน็ต โดยบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว รวมถึงไม่รับรองหรือรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลของบุคคลอื่น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันกับข้อมูลและการสื่อสารกับเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งนี้ การมีลิงก์ดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านเท่านั้น ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะทำความเข้าใจเงื่อนไขและกฎระเบียบของเว็บไซต์บุคคลอื่นที่ท่านใช้บริการ

12.สิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก ระงับ หรือลบบัญชีของท่าน (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ
พบว่าท่านได้ละเมิด หรือการกระทำ หรือไม่กระทำการตามเงื่อนไขที่กำหนดนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯ
อาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบและถือว่าการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น ท่านต้องตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ ซึ่งในบางกรณีหากท่านไม่ยอมรับ
เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

13.ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมของบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงานภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือโฆษณาเหตุการณ์ หรือบริการอื่น ๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่ท่านอาจจะใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของท่านเอง

14.อื่น ๆ

14.1 ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้น ๆ แยกออกจาก ส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้น ๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของเงื่อนไขนี้
14.2 การโอนสิทธิในภายใต้เงื่อนไขนี้จะกระทำมิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

15.กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

15.1 เงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย
15.2 ข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขนี้ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ให้นำเสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจ